naslovna kontakt mapa weba english
 
Agent izdanja
Akvizicija
 
Broker
Burza
 
Co-lead manager
 
Dionica
Dionička knjiga
Distribucijski kanal
Dividenda
Društva povezana zajedničkim vođenjem
Društvo za pomoćne usluge
Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Država članica
Država članica domaćin za investicijsko društvo
Država članica domaćin za uređeno tržište
Državne obveznice
 
F
Financijska institucija
Financijski holding
Financijski instrumenti
 
H
Hanfa
 
Indeks
Instrumenti tržišta novca
Investicijske usluge i aktivnosti
Investicijsko društvo
Investicijsko savjetovanje
Izdvajanje poslovnih procesa
Izvršavanje naloga za račun klijenta
 
Klijent
Klirinški član
Kontrola
Korporativne financije
Korporativne obveznice
Kotacija
Kreditna institucija
Kvalificirani udjel
 
L
Lokalno društvo
 
Matična država članica za investicijsko društvo
Matična država članica za uređeno tržište
Matični financijski holding
Matični financijski holding u Europskoj uniji
Matično investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj
Matično investicijsko društvo u Europskoj uniji
Matično društvo
Mješoviti financijski holding
Mješoviti holding
Multilateralna trgovinska platforma
Municipalne obveznice
 
Nadležno tijelo
Nalog
Namira
Nominalna vrijednost
 
Obveznice
Održavatelj tržišta
Osoba s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi
Osobna preporuka
Ovisno društvo
 
Participativne povlaštene dionice
Podružnica
Portfelj
Povlaštene dionice
Prenosivi vrijednosni papiri
Prijeboj
Prikupljanje kapitala
Priznata investicijska društva iz treće države
 
Redovne dionice
Relevantna osoba u odnosu na investicijsko društvo
 
Sistematski internalizator
SKDD (Središnje klirinško depozitarno društvo)
Spajanje i preuzimanje poduzeća
Središnja druga ugovorna strana
Subjekt za zajednička ulaganja
Sudjelovanje
 
Tender
Trajni medij
Transakcija
Trgovanje za vlastiti račun
Tržišna vrijednost
Tržišni operator
 
U
Uobičajeno vrijeme trgovanja
Upravljanje portfeljem
Uređeno tržište
Uska povezanost
 
V
Vezani zastupnik
 
     
   
     
 

Agent izdanja – društvo ovlašteno za poslovanje vrijednosnim papirima koje za izdavatelja vrijednosnih papira organizira, priprema i provodi upis i uplatu vrijednosnih papira te njihovo uvrštenje na odgovarajuću kotaciju burze.

Akvizicija – preuzimanje (kupnja) kontrolnog ili većinskog paketa dionica ili poslovnih udjela nekog trgovačkog društva.

 
   
   
     
 

Broker – osoba educirana i ovlaštena da trguje vrijednosnim papirima, odnosno temeljem naloga kupuje i prodaje vrijednosnice na burzama vrijednosnih papira.

Burza – mjesto gdje se susreće ponuda i potražnja. Burza vrijednosnih papira je mjesto gdje se trguje vrijednosnicama. Može biti lokacija gdje su brokeri fizički prisutni i međusobno sklapaju transakcije, a može biti virtualan prostor gdje se trgovina obavlja putem elektronskih sustava, odnosno računalnih mreža (takva je situacija u Hrvatskoj).

 
   
   
     
 

Co-lead manager – riječ anglosaksonskog porijekla, misli se na pravnu osobu, najčešće financijsku instituciju koja uz glavnog pokrovitelja izdanja vrijednosnih papira (Lead manager, Underwriter) djeluje u cilju uspješnog plasmana nove emisije vrijednosnih papira.

 
   
   
     
 

Dionica – vrijednosni papir koji vlasniku daje pravo glasa na godišnjoj skupštini dioničkog društva i pravo na udio u dobiti kroz isplatu dividende. Za trgovačko društvo koje izdaje dionice ona je instrument prikupljanja temeljnog kapitala, odnosno potrebnog novca.

Dionička knjiga – dokument koji sadrži popis svih dioničara društva s osnovnim identifikacijskim podacima, u knjizi dionica evidentiraju se sve promjene vlasništva, upisom u knjigu dionica ostvaruje se osnovni preduvjet ostvarivanja dioničarskih prava.

Distribucijski kanal je kanal putem kojeg informacija jest ili će vjerojatno postati javno dostupna, pri čemu riječi "vjerojatno postati javno dostupna" u ovoj odredbi znače takvu informaciju kojoj veliki broj ljudi ima pristup.

Dividenda – novčani iznos kojeg dioničko drušvo isplaćuje svojim dioničarima na temelju uspješnog poslovanja i ostvarene dobiti. Većina uspješnih društava manji dio dobiti isplaćuje kroz dividendu, a veći dio zadržava i takvim "reinvestiranjem" povećava vrijednost dionica i time ispunjava očekivanja dioničara o zaradi temeljem ulaganja.

Društva povezana zajedničkim vođenjem - su društva koja nisu povezana na način iz članka 3. stavka 1. točke 23. i 24. Zakona o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2), već su povezana na jedan od sljedećih načina:

 • društva su ravnopravna i povezana zajedničkim vođenjem, u skladu sa sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta,
 • većina članova uprave ili nadzornog odbora tih društava su iste osobe.

Društvo za pomoćne usluge - je pravna osoba čija se glavna djelatnost sastoji od upravljanja nekretninama, upravljanja i vođenja sustava za obradu podataka ili obavljanja sličnih poslova, i koje su po svojoj prirodi pomoćne djelatnosti u odnosu na glavnu djelatnost jedne ili više kreditnih institucija ili investicijskih društava.

Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom - je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom definirano zakonom koji uređuje uvjete osnivanja i rada fondova i društava za upravljanje.

Država članica - je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Država članica domaćin za investicijsko društvo - je država članica različita od matične države članice u kojoj investicijsko društvo ima podružnicu ili neposredno pruža investicijske usluge i/ili obavlja investicijske aktivnosti.

Država članica domaćin za uređeno tržište - je država članica različita od matične države članice u kojoj uređeno tržište pruža odgovarajuće mehanizme kako bi se članovima ili sudionicima s udaljenim pristupom ustanovljenima u toj državi članici olakšao pristup trgovanju na uređenom tržištu.

Državne obveznice – dužnički vrijednosni papiri koje izdaje država ili ministarstva u cilju prikupljanja potrebnih sredstava za funkcioniranje države i njenih institucija. Smatraju se najsigurnijim vrijednosnim papirima uopće. Zbog toga najveći dio prometa burzi širom svijeta, također i kod nas, čini trgovina državnim obveznicama .

 
   
  F  
     
 

Financijska institucija - je svaka pravna osoba, osim kreditne institucije, čija je isključiva ili pretežita djelatnost stjecanje udjela u kapitalu ili obavljanje jedne ili više osnovnih financijskih usluga kako je propisano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Financijski holding - je financijska institucija čija su ovisna društva isključivo ili većinom investicijska društva ili druge financijske institucije, od kojih je barem jedno investicijsko društvo i koje nije mješoviti financijski holding.

Financijski instrumenti - su prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca, jedinice u subjektima za zajednička ulaganja i izvedenice u koje se ubrajaju:

 • opcije (options), budućnosnice (futures), zamjene (swaps), kamatni unaprijedni ugovori (forward rate agreements) i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na vrijednosne papire, valute, kamatne stope ili prinose te drugi izvedeni financijski instrumenti, financijski indeksi ili financijske mjere koje se mogu namiriti fizički ili u novcu,
 • opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na robu, a moraju se namiriti u novcu ili se mogu namiriti u novcu na zahtjev jedne od ugovornih strana (osim iz razloga neplaćanja ili drugih razloga za raskid ugovora),
 • opcije, budućnosnice, zamjene i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na robu, a mogu se namiriti fizički pod uvjetom da se njima trguje na uređenom tržištu i/ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi,
 • opcije, budućnosnice, zamjene, unaprijedni ugovori i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na robu, a mogu se namiriti fizički, koji nisu prije navedene kao opcije, budućnosnice, zamjene i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na robu, a mogu se namiriti fizički pod uvjetom da se njima trguje na uređenom tržištu i/ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, i nemaju komercijalnu namjenu, koji imaju karakteristike drugih izvedenih financijskih instrumenata, uzimajući u obzir između ostalog poravnavaju li se i namiruju putem priznatih klirinških organizacija ili podliježu redovitom maržnom pozivu (margin call),
 • izvedeni instrumenti za prijenos kreditnog rizika,
 • financijski ugovori za razlike (financial contract for differences),
 • opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na klimatske varijable, vozarine, emisijske kvote ili stope inflacije ili druge službene ekonomske statističke podatke, a moraju se namiriti u novcu ili se mogu namiriti u novcu na zahtjev jedne od ugovornih strana (osim iz razloga neplaćanja ili drugih razloga za raskid ugovora), kao i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na imovinu, prava, obveze, indekse i mjere koje nisu navedene u ovoj točki, a koji imaju značajke drugih izvedenih financijskih instrumenata uzimajući u obzir, između ostalog, trguje li se njima na uređenom tržištu i/ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, i poravnavaju li se i namiruju putem priznatih klirinških organizacija ili podliježu redovitom maržnom pozivu.
 
   
  H  
     
 

Hanfa – (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) je regulatorna institucija, čije nadležnosti i djelokrug rada su propisani Zakonom o HANFI i Zakonom o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2).

 
   
   
     
 

Indeks – brojčani pokazatelj kretanja cijena na pojedinoj burzi vrijednosnih papira. Izračunava se kombiniranjem pokazatelja koji prate najlikvidnije dionice najvećih i najboljih društava koja kotiraju na burzi. Postoje indeksi koji prate čitavo tržište, odnosno oni koji prate pojedine segmente: obveznički indeks, indeks tehnoloških kompanija, industrijskih itd.

Instrumenti tržišta novca - su sve vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi i certifikati o depozitu, osim instrumenata plaćanja.

Investicijske usluge i aktivnosti - su usluge i aktivnosti iz čl. 5. Zakona o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2).

Investicijsko društvo - je pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećima i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi.

Investicijsko savjetovanje - korištenjem znanja i iskustva stečenog tijekom dugogodišnjeg djelovanja, svojim klijentima nudimo usluge investicijskog savjetovanja kod ulaganja u vrijednosne papire. Temeljem analize cjelokupnog tržišta kapitala, domaćeg i međunarodnog, te poslovnih rezultata kompanija čije dionice kotiraju na burzi, kao i globalnog i lokalnog gospodarskog okruženja, dajemo savjete u cilju optimalizacije investicijskog portfelja s ciljem diverzifikacije i minimalizacije rizika s jedne strane, a s druge maksimalizacije profita.

Izdvajanje poslovnih procesa - je sporazum sklopljen u bilo kojem obliku između investicijskog društva, burze, odnosno središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pružatelja usluga na temelju kojeg pružatelj usluga obavlja radnje, usluge ili aktivnosti koje bi inače obavljalo samo investicijsko društvo, burza ili središnje klirinško depozitarno društvo.

Izvršavanje naloga za račun klijenta - je postupanje investicijskog društva s ciljem zaključivanja ugovora o kupnji ili prodaji jednog ili više financijskih instrumenata za račun klijenta.

 
   
   
     
 

Klijent - je svaka fizička ili pravna osoba kojoj investicijsko društvo pruža investicijske i/ili pomoćne usluge.

Klirinški član - je član burze ili klirinške organizacije koji je u neposrednom odnosu sa središnjom drugom ugovornom stranom.

Kontrola - označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva.

Korporativne financije - praćenje klijenata, uglednih domaćih trgovačkih društava, i zadovoljavanje njihovih financijskih potreba. Tu se radi o plasmanu viška odnosno pribavi potrebnih sredstava direktno odnosno putem tržišta, ili pak pronalaženjem banke – partnera koja u datom trenutku nudi najbolje uvjete.

Korporativne obveznice – dužnički vrijednosni papiri koje najčešće izdaju velike i uspješne kompanije u cilju prikupljanja potrebnih novčanih sredstava, u slučaju kada je novac na tržištu kapitala jeftiniji i pristupačniji nego putem klasičnih bankarkih kredita. Nose veću kamatnu stopu od državnih i municipalnih obveznica, ali i veći rizik povrata uloženih sredstava.

Kotacija – posebno organizirani dio burze na kojem su uvršteni vrijednosni papiri pod određenim uvjetima koji omogućuju transparentnost investitorima. Razlikujemo prvu kotaciju s najvećim zahtjevima uvrštenja i maksimalnom transparentnošću, kotaciju javnih dioničkih društava s nešto manjim zahtjevima i slobodno tržište s minimalnim zahtjevima. Uvjete kotacije propisuje svaka burza samostalno.

Kreditna institucija - je kreditna institucija kako je definirano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Kvalificirani udjel - je svaki posredni ili neposredni udjel u investicijskom društvu koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje investicijskim društvom

 
   
  L  
     
 

Lokalno društvo - je društvo koje za svoj račun trguje na tržištima financijskih budućnosnica, opcija ili drugih izvedenica i na tržištima novca, isključivo u svrhu zaštite pozicija na tržištima izvedenica, ili koje trguje za račun drugih članova tih tržišta za koje jamče klirinški članovi istih tržišta, pri čemu odgovornost za ispunjavanje ugovora koje je takvo društvo sklopilo preuzimaju klirinški članovi istih tržišta.

 
   
   
     
 

Matična država članica za investicijsko društvo - je:

 • ako je investicijsko društvo fizička osoba, država članica u kojoj se nalazi glavni ured,
 • kada je investicijsko društvo pravna osoba, država članica u kojoj se nalazi sjedište,
 • kada investicijsko društvo u skladu s nacionalnim propisima nema sjedište, država članica u kojoj je glavni ured.

Matična država članica za uređeno tržište - je država članica u kojoj je registrirano uređeno tržište ili, ako po zakonu države članice nema sjedišta, država članica u kojoj se nalazi glavni ured uređenog tržišta.

Matični financijski holding - u Republici Hrvatskoj je financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji nije ovisno društvo kreditne institucije koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke, niti investicijskog društva koje je dobilo odobrenje za rad od HANFE, niti je ovisno društvo drugog financijskog holdinga koji je osnovan u Republici Hrvatskoj.

Matično investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj - je investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima kao ovisno društvo kreditnu instituciju, investicijsko društvo, drugu financijsku instituciju, odnosno ima sudjelovanje u jednom ili više takvih subjekata, a koje samo nije ovisno društvo drugog investicijskog društva koje je od HANFE dobilo odobrenje za rad ili kreditne institucije koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad, odnosno financijskog holdinga koji je osnovan u Republici Hrvatskoj.

Matični financijski holding u Europskoj uniji - je financijski holding sa sjedištem u državi članici, koji nije ovisno društvo kreditne institucije, niti investicijskog društva koji su dobili odobrenje za rad u bilo kojoj državi članici, niti je ovisno društvo drugog financijskog holdinga osnovanog u bilo kojoj državi članici.

Matično investicijsko društvo u Europskoj uniji - je investicijsko društvo sa sjedištem u državi članici koje samo nije ovisno društvo drugog investicijskog društva ili kreditne institucije koji su dobili odobrenje za rad u bilo kojoj državi članici, odnosno financijskog holdinga osnovanog u bilo kojoj državi članici.

Matično društvo - je:

 • matično društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja,
 • za potrebe Dijela drugog Glave I. Poglavlja 9. i Poglavlja 11. Zakona o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2) matično društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja i svako društvo koje, prema mišljenju HANFE, ima prevladavajući utjecaj na drugo društvo.

Mješoviti financijski holding - je mješoviti financijski holding kako je definirano propisima koji uređuju dodatni nadzor kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu.

Mješoviti holding - je matično društvo koje nije financijski holding ili investicijsko društvo ili mješoviti financijski holding, a čija ovisna društva uključuju barem jedno investicijsko društvo, a ne uključuju kreditnu instituciju.

Multilateralna trgovinska platforma - (u daljnjem tekstu: MTP) je multilateralni sustav kojim upravlja investicijsko društvo ili tržišni operater, a koji spaja ponudu i potražnju za financijskim instrumentima više zainteresiranih trećih strana. Spajanje ponude i potražnje odvija se prema unaprijed određenim jednoznačnim pravilima i rezultira ugovorom između ugovornih strana, sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2).

Municipalne obveznice - obveznice izdane od strane gradske i regionalne uprave i samouprave u cilju financiranja investicijskih projekata od regionalnog značaja. Otplata obveza navedenih u obveznici najčešće je osigurana naplatom prihoda iz projekta u čiju svrhu financiranja se i izdaje obveznica, a moguće osiguranje može biti i naplata prireza ili imovina koje ta regija odnosno grad posjeduje.

 
   
   
     
 

Nadležno tijelo - je nadležno tijelo pojedine države koje je, na temelju propisa te države, nadležno za nadzor nad investicijskim društvom, osim ako je zakonom propisano da se ista odnosi na tijelo nadležno za drugu vrstu nadzora.

Nalog – izjava volje nalogodavca (investitora) upućena u pismenom obliku (pod određenim uvjetima moguć je i usmeni nalog odnosno u obliku elektronskog zapisa) nalogoprimcu (ovlaštenom društvu tj. brokerskoj kući) da u svoje ime i za račun nalogodavca obavi određeni posao s vrijednosnim papirima.

Namira – nakon transakcije na burzi i završenog prijeboja, SKDD provodi namiru - prijenos vlasništva vrijednosnica i plaćanje istih prijenosom novčanih sredstava na prodavateljev račun.

Nominalna vrijednost – knjigovodstvena vrijednost dionice u trenutku njenog izdavanja. Prema nominalnoj vrijednosti računa se udjel pojedinog dioničara i broj glasova koje ima. Cijena dionice odnosno njena tržišna vrijednost obično značajno odudara od njene nominalne vrijednosti.

 
   
   
     
 

Obveznice – dužnički vrijednosni papiri koji imatelju daje pravo na povrat uloženih sredstava uz pripadajuću kamatu. Glavni izdavatelji obveznica su: država, gradovi i jedinice lokalne uprave i samouprave, te kompanije. Glavnica duga se može isplaćivati anuitetno ili jednokratno po dospijeću, a u međuvremeno se isplaćuju samo pripadajuće kamate, godišnje ili polugodišnje.

Održavatelj tržišta - je osoba koja neprekidno djeluje na tržištu financijskih instrumenata, spremna trgovati za vlastiti račun, kupnjom i prodajom financijskih instrumenata, po cijenama koje sama odredi, koristeći vlastiti kapital.

Osoba s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi - je:

 • bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom,
 • uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe,
 • bilo koji drugi srodnik relevantne osobe, koji je s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana od datuma predmetne osobne transakcije.

Osobna preporuka - je preporuka koja se daje osobi kao ulagatelju, potencijalnom ulagatelju, zastupniku ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja. Osobna preporuka mora se osobi prikazati kao prikladna za istu ili se takva preporuka mora temeljiti na razmatranju okolnosti u svezi takve osobe, te mora predstavljati preporuku da se poduzme jedan od sljedećih koraka:

 • kupnja, prodaja, upis, zamjena, nazadkupnja, držanje ili preuzimanje obveze na upis određenog financijskog instrumenta;
 • izvršavanje ili neizvršavanje prava koja proizlaze iz određenog financijskog instrumenta za kupnju, prodaju, upis, zamjenu, ili nazadkupnju financijskog instrumenta.
Ne smatra se osobnom preporukom takva preporuka koja je izdana isključivo putem distribucijskog kanala ili je namijenjena javnosti.

Ovisno društvo - je: – ovisno društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja, – za potrebe Dijela drugog Glave I. Poglavlja 9. i Poglavlja 11. Zakona o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2), ovisno društvo kako je definirano u smislu propisa koji uređuje računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja i svako društvo na koje, prema mišljenju HANFE, matično društvo ima prevladavajući utjecaj.

 
   
   
     
 

Participativne povlaštene dionice – daju imatelju pravo da pored jamčene dividende naplati i dividendu koja pripada imateljima redovnih dionica.

Podružnica - je podružnica kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

Portfelj – skup vrijednosnih papira koji omogućava svom vlasniku – investitoru diverzifikaciju rizika i optimizaciju profitnog potencijala.

Povlaštene dionice – dionice koje imatelju daju neka dodatna prava, npr. pravo na dividendu u unaprijed utvrđenom iznosu, pravo prvenstva pri isplati dividende, odnosno druga prava u skladu sa zakonom i statutom društva. Povlaštene dionice obično ne daju pravo glasa na glavnoj skupštini društva.

Prenosivi vrijednosni papiri - su one vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, kao što su:
a. dionice ili drugi vrijednosni papiri istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, kao i potvrde o deponiranim dionicama,
b. obveznice i druge vrste sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima,
c. svi ostali vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu koje se utvrđuje na temelju prenosivih vrijednosnih papira, valuta, kamatnih stopa ili prinosa, robe, indeksa ili drugih mjernih veličina.

Instrumenti plaćanja ne smatraju se prenosivim vrijednosnim papirima u smislu točke c.

Prijeboj – nakon transakcije na burzi, SKDD provodi prijeboj, odnosno pripremu namire. U prijeboj spada razvrstavanje transakcije u odgovarajući postupak namire, izračun obveza prodavatelja i kupca, alokacija i izvješćivanje.

Prikupljanje kapitala - izdavanjem vrijednosnih papira na primarnom tržištu prikuplja se kapital potreban trgovačkim društvima za obavljanje njihove djelatnosti. Investco je bio i ostao aktivan sudionik razvoja primarnog tržišta obveznica gdje se prikuplja kapital putem plasiranja dužničkih vrijednosnica, a također je aktivan i u razvoju primarnog tržišta dionica na kojem kompanije pokušavaju privući ulagateljski kapital prodajom novih emisija dionica.

Priznata investicijska društva iz treće države - su društva koja ispunjavaju sljedeće uvjete: – društva koja bi, kada bi bila utemeljena unutar Europske unije, spadala u okvir definicije investicijskih društava, – društva koja su ovlaštena za poslovanje u nekoj trećoj državi, i – društva koja podliježu i udovoljavaju pravilima nadzora koja su prema mišljenju HANFE barem jednako stroga kao ona propisana Zakonom o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2).

 
   
   
     
 

Redovne dionice – najčešće izdavane dionice koje imatelju daju:

 • pravo glasa u glavnoj skupštini društva,
 • pravo na isplatu dividende (dijela dobiti društva),
 • pravo na isplatu ostatka likvidacijske ili stečajne mase društva.

Relevantna osoba u odnosu na investicijsko društvo je:

 • osoba na rukovodećoj poziciji u investicijskom društvu, osoba s vlasničkim udjelima ili vezani zastupnik investicijskog društva,
 • osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba s vlasničkim udjelima u svakom vezanom zastupniku investicijskog društva,
 • zaposlenik investicijskog društva ili zaposlenik vezanog zastupnika investicijskog društva, kao i svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su investicijskog društva ili vezanog zastupnika investicijskog društva i koja je uključena u investicijske usluge i aktivnosti koje investicijsko društvo pruža i obavlja,
 • fizička osoba koja je izravno uključena u pružanje usluga investicijskom društvu ili njegovom vezanom zastupniku na temelju sporazuma o izdvajanju poslovnih procesa, sa svrhom pružanja i obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti.

 
   
   
     
 

Sistematski internalizator je investicijsko društvo koje na organiziran, učestao i sustavan način trguje za vlastiti račun izvršavajući naloge klijenata izvan uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme.

SKDD (Središnje klirinško depozitarno društvo) - središnji registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira, odnosno mjesto na kojem se u obliku elektroničkih zapisa vode podaci o izdavateljima, vrijednosnim papirima i vlasnicima tih vrijednosnih papira na nivou cijele Republike Hrvatske. Društvo osim usluga depozitorija pruža i usluge prijeboja i namire za transakcije s vrijednosnim papirima.

Spajanje i preuzimanje poduzeća - aktivnost koja podrazumijeva kupnju strateškog (većinskog) udjela u kompanijama, kao i poslovno-vlasničko "kombiniranje" kompanija koje su u zajedničkom vlasništvu jednog investitora ili su međusobno vlasnički odnosno interesno povezane. Tijekom privatizacijskog procesa Investco je, radeći za domaće i strane eminentne investitore, uspješno realizirao velik broj takvih projekata.

Središnja druga ugovorna strana - je osoba koja radi poravnanja poslova s financijskim instrumentima sklopljenim na uređenom tržištu, MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a, preuzima odgovornost za ispunjenje obveza stranaka prema drugim ugovornim stranama tih poslova, na način da u svaki od poslova stupa kao novi prodavatelj prema kupcu, odnosno kao novi kupac prema prodavatelju.

Subjekt za zajednička ulaganja - označava:

 • subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje HANFE sukladno zakonu koji uređuje uvjete osnivanja i rada fondova i društava za upravljanje,
 • subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje za rad u nekoj od država članica i koji, sukladno propisima matične države članice, ispunjava uvjete iz Direktive Vijeća broj 85/611/EEZ od 20. prosinca 1995. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i njezinih izmjena i dopuna,
 • drugi strani subjekt za zajednička ulaganja uključujući i subjekte različite od onih iz alineje 2. ove točke, kao i subjekte za zajednička ulaganja s odobrenjem za rad u nekoj od trećih država.

Sudjelovanje - označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

 • ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, ili
 • ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje.

 
   
  T  
     
 

Tender – natječaj za prodaju kontrolnog ili vlasničkog udjela u trgovačkom društvu putem postupka prikupljanja ponuda. Najčešće tendere raspisuju države odnosno njihove ovlaštene agencije tijekom privatizacijskih postupaka.

Trajni medij - je papir ili sredstvo koje omogućuje pohranu podataka u digitalnom formatu na takav način da su pristup, obrada i cjelokupnost podataka osigurani najmanje do roka propisanog Zakonom ili propisom donesenim na temelju Zakona o tržištu kapitala (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2).

Transakcija – kupoprodaja vrijednosnih papira na burzi.

Trgovanje za vlastiti račun - je trgovanje korištenjem vlastitog kapitala s ciljem zaključenja transakcije za vlastiti račun, s jednim ili više financijskih instrumenata.

Tržišna vrijednost – vrijednost koju vrijednosni papir postiže na tržištu kao posljedica odnosa ponude i potražnje.

Tržišni operater - je osoba ili osobe koje vode i/ili upravljaju poslovanjem uređenog tržišta. Tržišni operater može biti i samo uređeno tržište.

 
   
  U  
     
 

Uobičajeno vrijeme trgovanja - označava ono vrijeme, u satima, koje je mjesto trgovanja (burza) ili investicijsko društvo unaprijed odredilo i javno objavilo kao vrijeme trgovanja.

Upravljanje portfeljem - je upravljanje portfeljem koji uključuje jedan ili više financijskih instrumenata, na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, na temelju ovlaštenja klijenta.

Uređeno tržište - je multilateralni sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater, i koji ispunjava sljedeće uvjete:
a. spaja ili omogućava spajanje interesa trećih za kupnju i prodaju financijskih instrumenata, u sustavu, sukladno unaprijed određenim jednoznačnim pravilima i na način koji dovodi do zaključivanja ugovora u svezi s financijskim instrumentima koji su uvršteni radi trgovanja po njegovim pravilima i/ili u sustavu,
b. posjeduje odobrenje kao uređeno tržište i
c. redovito djeluje sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Uska povezanost - označava situaciju u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane na jedan od sljedećih načina:

 • odnosom sudjelovanja,
 • odnosom kontrole ili
 • činjenicom da su obje ili sve osobe stalno povezane s istom trećom osobom odnosom kontrole.

 
   
  V  
     
 

Vezani zastupnik – je osoba koju imenuje investicijsko društvo sa svrhom da pod punom i bezuvjetnom odgovornošću investicijskog društva u čije ime djeluje, obavlja poslove propisane Zakonom o tržištu kapitala za vezanog zastupnika (vidi: http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&LANG=HR&AKCIJA=5#2).